Õppekavad

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

Avatud koolituste kinnitatud õppekavd avalikustatakse asutuse veebilehel.

Õppekavasid vaadatakse üle vastavalt tekkinud vajadustele või vähemalt üks kord aastas.

 

DriveLux OÜ-le on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusload mootorsõidukijuhtide koolitamiseks kategooriates A, A2 ja B (ministri 27.06.2013 käskkiri nr 327; kantsleri 10.05.2018 käskkiri nr 113 ja kantsleri 01.09.2017 käskkiri nr 163).