Õppekavad

Kui õpilane on täitnud kõiki nõuded ja on edukalt sooritanud kooli teooria ja sõidu eksamid autokool väljastab kooli lõpetamise tunnistuse.

Koolitaja omab vastava kvalifikatsiooni taseme kutsetunnistust, samuti valdkonna kogemust, osaleb pidevalt täiendkoolitustel, ning tõstab oma kvalifikatsiooni taset.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

Avatud koolituste kinnitatud õppekavd avalikustatakse asutuse veebilehel.

Õppekavasid vaadatakse üle vastavalt tekkinud vajadustele või vähemalt üks kord aastas.

 

DriveLux OÜ-le on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusload mootorsõidukijuhtide koolitamiseks kategooriates A, A2 ja B (ministri 27.06.2013 käskkiri nr 327; kantsleri 10.05.2018 käskkiri nr 113 ja kantsleri 01.09.2017 käskkiri nr 163).