Järelkoolitus

Järelkoolitus

 

Järelkoolituse peavad läbima esmase juhiloa omanikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud.

 (1) Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.

 (2) Järelkoolituse käigus toimub juhi eneseregulatsiooni oskuste arendamine, isiklike riskitegurite hindamine, erinevate konfliktolukordade läbimängimine, liikluses käitumise osas vastutustunde tõstmine ja sellega seotud probleemide tajumise parandamine, joobnuna liikluses osalemise vältimiseks oma käitumise korrigeerimine ja ohutu liiklemise aluseks olevate teadmiste laiendamine ning süvendamine.

 Järelkoolitus koosneb:

 1) alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud juhi koolitusest;

2) üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtide koolitusest, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on korduvalt ära võetud;

 3) üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtide koolitusest, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

Järelkoolitust korraldab:

kõrgkool, mis omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi õpetaja või liiklusohutuse spetsialisti koolitamiseks.

mootorsõidukijuhi koolitaja, kes omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba mootorsõidukijuhi koolitamiseks.

Järelkoolitust viib läbi:

1) psühholoog, kes on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Psühholoog võib järelkoolitust läbi viia alkoholi- või narkojoobes või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest karistatud juhtidele või esmase juhiloa omanikele, kellel on kas esmakordselt või korduvalt juhtimisõigus ära võetud

või

2) järelkoolitaja, kes vastab mootorsõidukijuhi õpetajale esitatud nõuetele ning on läbinud liiklusõigusrikkujate täienduskoolitaja aluskoolituse ning kes on saanud Maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks. Järelkoolitaja võib järelkoolitust läbi viia juhtidele, kelle juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.

Koolituskursusele tulles võtta kaasa:

ID-kaart või pass.