Kursused ja eksamid.

 

Autokool Kesklinnas ja Lasnamael.  A, B kategooria.

Kõrge kvaliteet ja tulemus!

 

Drivelux Autokoolis koolitatakse A2-, A-, B-, sõidukijuhte kategooriad.

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni (on edukalt sooritanud nõutavad eksamid). Alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on koht, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu või kes suudab tõendada, et ta on Eestis õppinud vähemalt kuus kuud. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

Õppekorralduse alused

Üldsätted

DriveLux ÖÜ (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus DriveLux autokool lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

Õppetöö toimub õppetööks sobivates, kuutasu alusel renditavates ruumides aadressil Tallinn P.Pinna 21 ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisiseseid koolitusi viiakse läbi ka koolituse tellija koolitusruumides.

Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Klientide vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

 Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.

Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise eksam. läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Tõend väljastatakse  juhul, kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

Algastmekoolituse käigus peab juhiloa taotlejal läbima esmaabi kursuse.

Kooli eduka lõpetamise järel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti Liiklusregistri büroos.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.