Õppekava

Autokool DriveLux

B-kategooria alg- ja lõppastme koolituse ainekaardid

 

Juhi esmaõppe algastme  teooriatunnid:

 

T  1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1 moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Ei ole

Aine lühikirjeldus

Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse eesmärkidest ja koolitajaõppekavast, õppetöö korraldusest ja õppetööd reguleerivatest dokumentidest. Seatakse koolitusele ühised eesmärgid

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused ülevaate saamiseks  juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused olukorrale, kus juhi ettevalmistamise   määruses seatud juhi koolituse eesmärgid  ja õpilase juhilubade saamisega ning juhi koolitusega seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

·       teab õppetöö korraldust;

·       teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

·       on omaks võtnud  juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi

koolituse eesmärgid

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine teemadest räägitakse esimese loengu alguses. Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tunni ajal rõhutatakse õpilaste poolt esitatud küsimuste vajadust ning konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T  1.2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitakse pärast tundi ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” – aine 1.

Aine lühikirjeldus

Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö sisu ja mahtu. Aidatakse õpilasel koostada individuaalne õppeplaan –õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus oma õppimise eest.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata õpilasel koostada individuaalne õppeplaan

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       on valmis vastutama oma õppimise eest;

·       on koostanud individuaalse õppeplaani;

·       teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine teemadest räägitakse esimese loengu alguses. Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Seletatakse, kuidas jõuda tulemuseni. Antakse tugevat motivatsiooni iseseisvaks tööks.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Koostada individuaalne õppeplaan

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

T  1.3

Liiklus kui süsteem

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1, ained 1-2

Aine lühikirjeldus

Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus –moodustades süsteemi.  Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus –muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes.  Antakse ülevaade olulisemast süsteemi erinevate osade kohta – terminid, liiklusalane seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jm

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat;

·       teab  liikluskorraldusega seotud põhimõtteid;

·       mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana;

·       teab liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja

tervisele

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju jooniseid ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 2, § 15 – 17, § 100 lg 5 – 7, § 109, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  1.4

Ohutu liiklemise põhimõtted

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1, ained 1-3.

Aine lühikirjeldus

Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval selgeks õppida ei ole võimalik.  Aine raames analüüsitakse tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse, millised on juhi võimalused tagada ohutus nendes olukordades.  Sõnastatakse ühiselt ohutu liiklemise põhimõtted. Omandatakse piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasutamisega seotud reeglid.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete

tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik,

õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe

hoidmine, liiklusreeglitest kinnipidamine ja  teiste liiklejatega

arvestamine;

·       teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid;

·       teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid;

·       on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 50, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  1.5

Teiste liiklejatega arvestamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1, ained 1-4.

Aine lühikirjeldus

Liiklejate käitumisel on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist jms tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega paremini arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult õnnetuseni kui teine pool teab mida ette võtta õnnetuse ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid eripärasid teades ohutuse tagada.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi;

·       teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid;

·       teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega  (nt vähem kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu suurendavaid tegureid;

·       omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama

eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja

sõidukiliikidega;

·       mõistab teiste liiklejate ja sõitjatega arvestamise tähtsust;

·       on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitab õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, räägitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 87, jaod 2 – 4, 7, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  1.6

Sõiduki turvalisus

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1, ained 1-5.

Aine lühikirjeldus

Autotööstus areneb väga kiiresti. Sõidukite tootjad pööravad järjest suuremat rõhku sõidukite turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades  sõidukis oleva turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti kasutada. Kõige parem on turvavarustuse õige kasutamise vajadust selgitada külastades turvahalli. Tutvustatakse fooride, reguleerija märguannete ja liiklusmärkide tähendusi.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada turvavarustust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       mõistab auto kasutusjuhendiga tutvumise olulisust;

·       teab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige paigutus ja kinnitamine);

·       teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvavarustust kasutama;

·       teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse

kasutamisele;

·       teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke

ettevaatusabinõusid;

·       teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile;

·       teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel;

·       teab kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju

liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele

·       teab fooride, reguleerija märguannete ja liiklusmärkide tähendusi.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Parema ettekujutuse passiivsete ohutussüsteemide andmiseks näidatakse õppefilmi ”Turvaline teekond”. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi ohtlike rikete loetelu („Seadusaktide kogumikus“), lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  1.7

Inimene sõidukijuhina

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse

Moodul 1 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1, ained 1-6.

Aine lühikirjeldus

Inimestena oleme erinevad.  Erinevused võivad olla tingitud kaasasündinud teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, kognitiivsed funktsioonid), elu jooksul välja kujunevatest teguritest (vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, motiivid, iseloom jms) ning kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, emotsioonid, joove jms).  Arutletakse selle üle, kuidas nendest teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida. Tutvustatakse liiklusmärkide ja teemärgiste tähendusi.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja nõrkadest külgedest.  Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks neid kahjulikke mõjusid vähendada

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       mõistab auto kasutusjuhendiga tutvumise olulisust;

·       teab peamisi tänapäeva sõidukitel kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige paigutus ja kinnitamine);

·       teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvavarustust kasutama;

·       teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse

kasutamisele;

·       teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke

ettevaatusabinõusid;

·       teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile;

·       teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel;

·       teab kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju

liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele.

·       teab liiklusmärkide ja teemärgiste tähendusi.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi ja õppida juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid, tunnusmärgid (LS § 6 lg 6), lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

T  1.8

Vahe kontroll 1 mooduli raames – 1 tund (45 min).

Hindamismeetodid

1 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

 

T  2.1

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse

Moodul 2 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe moodul 1 ja tehtud vahe kontroll 1 mooduli raames.

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja manöövri sooritamisel õige asukoht.  Omandatakse sõidu alustamise ja sõiduki asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, millised on tee erinevad osad ja nende otstarbed; mille järgi ära tunda eraldi rada ühissõidukile, kergliiklejatele jms; kui sõiduradasid on mitu, siis milline rada valida; kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse sõiduki asukohaga sõites  seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid  oleks saanud ära hoida. Aine raames kajastatakse juhi üldkohustusi, kohustusi jalakäija ohutuse tagamisel ning manööverdamist.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega riske vältida ning keskkonda säästa

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab kuidas sõitu ohutult alustada;

·       teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet;

·       teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid;

·       teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna

säästmise eesmärgil;

·       on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.

·       teab juhi üldkohustusi, kohustusi jalakäija ohutuse tagamisel ning manööverdamise reegleid

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 35-38, 84, 89, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  2.2

Sõidujärjekord sõites

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse

Moodul 2 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. moodul ja 2 moodul aine 1.

Aine lühikirjeldus

Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel. Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra määramisega seotud reeglid.  Analüüsitakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ja  teega külgnevate aladel ning raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks  ristmikel sõites võimalikke ohte vältida

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning

raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud

liiklusreegleid;

·       omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha

ületamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·       on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte vältima.

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, eraldi rõhku pannakse ringliiklusega ristmike ületamisele. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 56-58, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele, ringristmike aabits

 

T  2.3

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse

Moodul 2 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, ja 2 moodul ained 1-2.

Aine lühikirjeldus

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seonduvad reeglid. Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki juhtimine erineb asulas sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. Suurema sõidukiirusega kaasneb oht õnnetuse korral rohkem viga saada; midagi olulist võib tähele panemata jääda; kui ohtu märgatakse, siis on vähem aega õige otsuse vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust ületatakse siin ka rohkem - sõit tundub ohutum, sõidukiiruse hüpnoos jms. Kuid ka väljaspool asulat ja kiirteel saab ohutult sõita – valides oludele vastava sõidukiiruse ja hoides enda ümber tegutsemiseks piisavalt ruumi. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja külgvahet.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega

seotud reegleid;

·       teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes sõiduki juhtimisega asulas;

·       omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki

juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

·       on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel

·       sõidukit juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning

hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  2.4

Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse

Moodul 2 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, ja 2 moodul ained 1-3.

Aine lühikirjeldus

Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks  vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite järgimiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid;

·       teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid

arvestavalt käituda;

·       on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning

hädapeatamisega  seotud reegleid järgima.

·       teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, analüüsitakse tüüpilisi vigu. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58“Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS § 61-68, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse

Moodul 2 maht kokku

Vähemalt 10 kohustuslikku tundi  + vahekontroll (1 tund)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, ja 2 moodul ained  1-4.

Aine lühikirjeldus

Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu  ükski juht ei taha sattuda. Kui aga liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi käitumist. Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud reeglid. Lahendatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega  seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse seisukohast. Aine raames käsitletakse ka tulede kasutamise reegleid.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks  vajalike teadmiste kujunemiseks

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda;

·       teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi.

·       omab ettekujutust liikluskindlustuse vajadusest

·       teab tulede kasutamise reegleid

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmiste hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette vahekontrolliks

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

T  2.6

Vahe kontroll 2 mooduli raames – 1 tund (45 min)

Hindamismeetodid

2 mooduli lõpus korraldatakse vahekontroll testide kujul. Vahekontrollis on 30 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 27.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmiste hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

 

T  3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 3 moodulisse.

Moodul 3 maht kokku

Vähemalt 7 kohustuslikku tundi. 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 ja 2. moodul ning vahe kontroll 2 mooduli raames.

Aine lühikirjeldus

Omandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega  seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja  kuidas neid  oleks saanud ära hoida.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks vajalike teadmiste  kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi;

·       teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata;

·       teab kuidas käituda möödasõidetava rollis;

·       on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust ohutuse tagamise eesmärgi

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

Ei ole.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse

Moodul 3 maht kokku

Vähemalt 7 kohustuslikku tundi. 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, 2 moodul  ja 3 moodul  aine 1.

Aine lühikirjeldus

Sõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – marsruudi ja aja valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev varustus, vajalikud puhkepausid, juhi seisund jms

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused arusaama kujunemiseks,  et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat

sõitu teha;

·       mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·       on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima;

·       teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms).

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

Ei ole.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmiste hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Vaadata läbi LS 7. Jao, lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  3.3

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse

Moodul 3 maht kokku

Vähemalt 7 kohustuslikku tundi. 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, 2 moodul  ja 3 moodul  ained 1-2.

Aine lühikirjeldus

Auto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, auto korralise hooldamisega, eelsoojendi kasutamisega, auto valikuga ostes jms. Arutletakse vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui motiveeritud keegi on autot keskkonda säästvalt kasutama.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;

·       oskab leida auto kasutusjuhendist teavet keskkonna säästmise kohta;

·       teab kuidas jälgida kütuse kulu;

·       on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma;

·       mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust.

Hindamismeetodid

Ei ole.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

T  3.4

Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme teooriaõppe 3. moodulisse

Moodul 3 maht kokku

Vähemalt 7 kohustuslikku tundi. 

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 moodul, 2 moodul  ja 3 moodul  aine 1-3.

Aine lühikirjeldus

Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult sõidukit juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada tee ja ratta vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, haardumisest ja massist, tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel vallanduvad jõud jms. Aine raames käsitletakse ka auto ehitust ja tehnilist seisundit

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused  rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks kuidas neid ohte vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

·       teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja  kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida. 

·       Omab ettekujutust auto ehitust ja tehnilisest seisundist

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjali, küsitakse õpilaste arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

Hindamismeetodid

Ei ole.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmiste hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti

Kohustuslik kirjandus

Seadusaktide kogumik A ja B-kategooria juhtidele

 

 

T3.5

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine.

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava teooriaõppe algastme libedasõidu koolitusse.

Moodul 3 maht kokku

Vähemalt 7 kohustuslikku tundi.

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1 ja 2 moodul.

Aine lühikirjeldus

Et juht oleks võimeline valima oludele vastavat sõidukiirust ja teaks, kui palju tuleb sõites enda ümber  ruumi hoida, peab teadma, kui kiiresti on võimalik sõiduk peatada. Peatamisteekonna pikkus sõltub sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Näidatakse, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt peatamisteekonna pikkust.

Aine üldeesmärgid

 

Näitlikustada juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt. Luua eeldused mõistmaks, et sõidukit ei saa peatada hetkega ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi; kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;

·       mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või

vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;

·       omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega

 

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodu. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Parema ettekujutuse peatamisteekonna pikkust mõjutavatest teguritest annab ka loengus kasutatav videomaterjal.

Hindamismeetodid

Õpetaja kontrollib teadmisi loengu käigus

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

 

 

 

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava teooriaõppe pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitusse.

Koolituse maht

Kohustuslik 1  tund. (praktikum)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1. mooduli õppeained

 

 

Aine lühikirjeldus

Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega  seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites;  millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk  ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused tulede õigeks  kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja  mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega  vältida

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab, kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada

vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatamise korral;

·       mõistab, et  pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

·       omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       tulede kasutamine ning sõidukiiruse valimine lähtudes nähtavusest

·       pimeda ajal autost väljumine ning sellega seotud ohud,

·       käitumine vähekaitstud liiklejate suhtes ning kaasaegsed aktiivse ohutuse süsteemid

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras (nt valima sõidukiirust), küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi.  Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust.

 

Hindamismeetodid

Õpetaja kontrollib teadmisi loengu käigus

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse õpilase teadmisi järgmistel teemadel:

·       tulede kasutamine

·       ohutu sõidukiiruse valik

·       peatumine, parkimine, hädapeatumine pimeda ajal

·       autost väljumine pimeda ajal

·       vähekaitstud liiklejate ohutuse tagamine

Õpilase teadmiste hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Ei ole

 

TE

Autokooli teooriaeksam.

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava teooriaõppe juhi esmaõppe algastme.

Koolituse maht

2  tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud teooriaõppe 1, 2, ja 3  moodul ja läbitud  „PT“

Hindamismeetodid

Teooriaeksam on 60 küsimust. Minimaalne õigete vastuste arv on 54.

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmiste hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku

Iseseisva töö sisu

Ei ole.

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Ei ole

 

 

 

Juhi esmaõppe algastme sõidutunnid.

 

S 1.1

Juhi tööasend ja turvavarustus

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 1. moodulisse

Koolituse maht – 1 moodul kokku

Vähemalt 2 kohustuslikku sõidutundi + sõiduoskuste kontroll 1 mooduli peale – 1 tund (45 min).

Kohustuslike sõidutundide arv (1 mooduli 1 osas)

Vähemalt 1 sõidutund (teema 1)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ning  ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine” (ained 1-2)

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata,  muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki  vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse  eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab teostada sõiduki sõidueelset kontrolli, kasutades mh

sõiduki käsiraamatut;

·       oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

·       oskab ise kasutada sõiduki turvavarustust ja aidata kaassõitjatel seda teha

·       kinnitada turvavarustust; selgitada  turvavarustuse kasutamise

vajalikkust;

·       oskab kasutada sõidukile paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

·       teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

·       on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma

turvavarustuse kasutamist sõitjatel

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       auto väline sõidueelne kontroll

·       juhi töökoht ning turvavarustus

·       auto mugavusseadmed

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Osa sõidutunnist toimub väljaspool autot. Õpilast motiveeritakse kasutama turvavarustust ning tegema seda õigesti. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Aidata õpilasel harjutada sõidutunni ajal tehtud toiminguid ja ülesandeid. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust.

 

S 1.2

Sõiduki käsitsemine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. moodulisse

Koolituse maht – 1 moodul kokku

Vähemalt 2 kohustuslikku sõidutundi + sõiduoskuste kontroll 1 mooduli peale – 1 tund (45 min).

Kohustuslike sõidutundide arv (1 mooduli 2 osas)

Vähemalt 1 sõidutund + sõiduoskuste kontroll (1 sõidutund) teemad 2 - 4

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 1 moodul  teema 1.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu  lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev sõiduki käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitlemise oskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, sõidukit sujuvalt ja äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

·       teab sõiduki vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju

keskkonnale;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki käsitsemisega

seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·       tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·       on motiveeritud sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       liikumise alustamine

·       pidurdamine ja seismajäämine

·       sirgjooneline tagurdamine ja tagurdamine pöördega

·       käiguvahetus

·       ohutu pööramine ja ümberreastumine

·       liikumise alustamine kalde pealt

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja ja õpilane suhtleksid omavahel, mitte et õpetaja räägib koguaeg üksi. Kõigepealt seletatakse ja näidatakse õpilasele ette, mida ta peab tegema, aga sõidutunni lõpuks peab ta saama nende toimingutega iseseisvalt hakkama. Õppemetoodika põhineb sellel, et õpilane saaks aru, mitte ei tuubiks pähe teatud toimingud. Sõidutunni lõpus arutletakse, mis tuli õpilasel hästi välja ja mida peaks veel harjutama, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  3 sõidutunnil tuleb vahekontroll. Hindamismeetodiks on suuline vestlus ning harjutuste tegemine. Vahekontroll kestab 45 minutit, õpilane tohib eksida maksimaalselt 3 korda. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Harjutada õpilasega seda, mis ei tulnud tal sõidutunni ajal hästi välja, teha lihtsamaid harjutusi õppesõiduplatsil. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust.

 

 

S 1.4

Sõiduoskuste kontroll 1 moduli raames.

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 1. Mooduli pärast.

Kohustuslike sõidutundide.

Vähemalt 1 sõidutund (45 min). Teema-4.

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 1 moodul  teema 1-2.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  3 sõidutunnil tuleb vahekontroll. Hindamismeetodiks on suuline vestlus ning harjutuste tegemine. Vahekontroll kestab 45 minutit, õpilane tohib eksida maksimaalselt 3 korda. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates, on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole.

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Ei ole.

 

S 2.1

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 2. moodulisse

Koolituse maht – 2 moodul kokku

Vähemalt 13 kohustuslikku sõidutundi.

Kohustuslike sõidutundide arv (2 mooduli 1 osas)

Vähemalt 5 sõidutundi (teemad 5 - 8)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  sõiduõppe moodul 1 ained ja sõiduoskuste kontroll peale 1 mooduli.

Aine lühikirjeldus

Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi  vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale  lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms.  Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästval viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates

liiklussituatsioonides;

·       omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

·       oskab peatuda ja parkida teel;

·       teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·       mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta

vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel

sõitmisega  seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·       tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       sõit vähese liiklusega teedel (k.a. ühesuunalistel teedel), reguleerimata  ristmike ületamine (k.a. samaliigiliste teede ristmikud)

·       reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

·       peatumine ja parkimine

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Parkimist harjutatakse õppesõiduplatsil ja siis vähese liiklusega teedel/parklates. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse, kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Harjutada õpilasega samasugustes tingimustes nagu oli sõidutunni ajal, suuremat rõhku panna nendele ülesannetele, millega ta ei saanud sõidutunni ajal hästi hakkama. Harjutada õpilasega parkimist õppesõiduplatsil. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust ja –kogemust.

 

S 2.2

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 2. moodulisse

Koolituse maht – 2 moodul kokku

Vähemalt 14 kohustuslikku sõidutundi.

Kohustuslike sõidutundide arv (2 mooduli 2 osas)

Vähemalt 8 sõidutundi  ( teemad 9 - 15)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  sõiduõppe moodul 1 kõik  teemad  ja moodul 2  teemad 5-8.

Aine lühikirjeldus

Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks 3. moodulis. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi  vastavalt Eestimaa regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale  lähenemist ja nende ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, manöövrite sooritamist jms.  Juhitakse tähelepanu liikluses osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele.

Aine üldeesmärgid

 

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästval viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates

liiklussituatsioonides;

·       omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

·       oskab peatuda ja parkida teel;

·       teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

·       mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta

vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel

sõitmisega  seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·       tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega

·       vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega

arvestada

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

·       eri radade kasutamine

·       sõit trammiteega teel

·       sõit intensiivse liiklusega teedel

·       ringliiklusega ristmike ületamine

·       maanteesõit

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunnid on ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, et õpilane õpiks algusest peale orienteeruma liikluses iseseisvalt. Kui ta peaks eksima, seletab õpetaja talle tehtud viga sõltuvalt olukorrast kas kohe või sõidutunni lõpus. Maanteesõidul valitakse selline marsruut, kus oleksid nii laiemad eraldusribaga teed kui ka kitsemad teed ohtliku teepeenraga. Suuremat rõhku pannakse ohutuse tagamisele ja olukorrakiiruse valikule. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Mooduli viimasel sõidutunnil tuleb vahekontroll. Hindamismeetodiks on ülesannete täitmine sõidutunni ajal (nt vasakpööre, ringliiklusega ristmiku ületamine, parkimine jms). 45 minutilise sõidu ajal tohib õpilane eksida maksimaalselt 3 korda. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse kas õpilasel on piisavalt head teadmised aine raames käsitletud teemadel, kas ta saab aru liikluskorraldusest, kas ta oskab käituda liikluses ohutult ja iseseisvalt. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ringristmike aabits

Juhendaja roll

Harjutada õpilasega samasugustes tingimustes, nagu olid sõidutunni ajal, suuremat rõhku panna nendele ülesannetele, millega ta ei saanud sõidutunni ajal hästi hakkama. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust ja –kogemust.

 

S 3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 3. moodulisse

Koolituse maht – 3 moodul kokku

Vähemalt 6  kohustuslikku sõidutundi.

Kohustuslike sõidutundide arv (3 mooduli 1 osas)

Vähemalt 1 sõidutund (teema 16)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  sõiduõppe moodul 1 ained ja moodul 2 ained.

Aine lühikirjeldus

Aine raames väljaspool asulat läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse teooriaõppes omandatud  teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms. Aine raames viiakse läbi sõidutund teelõigul , kus möödasõidu, möödumise ja ümberpõike õpetamisega  teisi liiklejaid oluliselt ei häirita. Tavaliikluses on õppesõidukiga keeruline leida võimalust möödasõidu õpetamiseks – pole sõidukeid, kellest mööda sõita. Seepärast viiakse sõidutund läbi 2-3 õppesõidukiga. Jäädes sõitma 10-20 km/h väiksema sõidukiirusega kui on suurim lubatud sõidukiirus ja/või oludele vastav sõidukiirus  konkreetsel teelõigul, saab kordamööda pakkuda üksteisele võimalust mööda sõita.  Kui koolil on ainult üks õppesõiduk, siis teiseks sõidukiks võib olla ka mõni muu, õppesõidukiks mitte kohandatud harjutuse läbiviimist abistav sõiduk, kuid oma sõidutunni juhib iga õpilane õppesõidukiga. Sõidutunni käigus juhib iga õpilane vähemalt ühe sõidutunni. Sellel ajal kui üks õpilastest sõidab, jälgivad teised tema sõitu. Reflekteeritakse nähtu ja kogetu üle – kas möödasõit oli ohutu, kuidas minul läks võrreldes teistega, mis läks hästi, mida võiks teha teistmoodi, kas pikivahe enne ja pärast möödasõitu oli piisav, kas manööver tehti õigesti  jms. Sõidutundi juhib õpetaja suunavate küsimustega, kasutades nn arengutreeningu meetodit. Sõiduõpe  on võimalik läbida selleks kohandatud simulaatoril.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks ning  väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks  vajalike oskuste kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

·       mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

·       oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi

kaudu;

·       oskab käituda möödasõidetava rollis;

·       oskab peatuda ja parkida väljaspool asulat;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       möödasõit pärisuunavööndi kaudu

·       möödasõit möödasõidetava rollis

·       möödasõit möödasõitva rollis

·       teiste õpilaste tegevuste hindamine ja analüüs

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Õpetamismetoodika on kirjutatud lahti aine lühikirjelduses. Eraldi rõhku pannakse õige sõidutehnika kasutamisele (õige käigu valik, intensiivne kiirendus jm). Tunni lõpus tehakse individuaalne lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Kontrollitakse kas õpilane on oskuste ja vaimse poole pealt valmis iseseisvalt ja ohutult mööda sõitma.  Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Võimaluse korral harjutada õpilasega samasugustes tingimustes, nagu olid sõidutunni ajal, suuremat rõhku panna nendele ülesannetele, millega ta ei saanud sõidutunni ajal hästi hakkama. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust ja –kogemust.

 

S 3.2

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algastme sõiduõppe 3. moodulisse

Koolituse maht – 3 moodul kokku

Vähemalt 6  kohustuslikku sõidutundi.

Kohustuslike sõidutundide arv (3 mooduli 2 osas)

Vähemalt 2 sõidutundi  (teema 17)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  sõiduõppe moodul 1, 2 õppeained  ja moodul 3 teema 16.

Aine lühikirjeldus

Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu  sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil  ja  harjutada sõitu juhatusmärkide järgi. Soovitav kasutada selle teema läbimisel rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused arusaama kujunemiseks,  et sõitudega seonduvat aegsasti planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja

koostatud plaani järgi sõita;

·       mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

·       on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna

säästmise  eesmärgil planeerima.

·       sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina, näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       sõidu planeerimine ja õpilase poolt pakutud marsruudi arutlemine

·       marsruudi läbimine ja teekonna analüüs

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunni jooksul õpitakse kasutama  alkomeetrit. Võimaluse korral koostatakse rühm 2-3 õpilasest, kellest igaüks peab planeerima oma marsruudi. Sellisel juhul ei tohiks iga sõidutund lõppeda tavalises kohas ning marsruut peaks hõlmama ka asulaväliseid teid. Tunni lõpus tehakse individuaalne lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Planeerida teekond, kasutades GPS´i või kaarti.

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Võimaluse korral harjutada õpilasega samasugustes tingimustes, nagu olid sõidutunni ajal, suuremat rõhku panna nendele ülesannetele, millega ta ei saanud sõidutunni ajal hästi hakkama. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust ja –kogemust.

 

S 3.3

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 3. moodulisse

Koolituse maht – 3 moodul kokku

Vähemalt 6  kohustuslikku sõidutundi.

Kohustuslike sõidutundide arv (3 mooduli 3 osas)

Vähemalt 2 sõidutundi (teema 18).

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  sõiduõppe moodul 1, 2 ained ja moodul 3 teemad  16-17.

Aine lühikirjeldus

Autojuhi peamised võimalused sõites keskkonda säästa  on:  teha tähelepanekuid võimalikult varakult, hoida piisavat piki- ja külgvahet, planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt. Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütusekulu.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused keskkonda säästva sõiduviisi kujunemiseks. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Toetada plaani koostamist tegevuste kohta, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab juhtida sõidukit keskkonda säästvalt;

·       mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis, milles ei ole midagi keerulist;

·       on rohkem motiveeritud  juhtima sõidukit keskkonda säästvalt,

·       riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, säästliku sõiduviisiga 

seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·       on teinud plaani, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal,

·       süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       keskmise kütusekulu näitajate välja selgitamine

·       säästliku sõidustiili õppimine

·       saadud tulemuste analüüs ning järelduste tegemine

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutunni alguses nullitakse pardaarvutil keskmise kütusekulu näitaja ning leitakse omaniku manuaalist keskmise kütusekulu näitaja antud auto jaoks. Sõidutunni lõpus võrreldakse saadud tulemust mainitud näitajatega. Eraldi rõhku pannakse tähelepanu jaotusele ja õige sõidutehnika kasutamisele (mootoriga/käiguga pidurdamine, käiguvalik jm). Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud.  Mooduli viimasel sõidutunnil tuleb vahekontroll. Hindamismeetodiks on ülesannete täitmine sõidutunni ajal. Vahekontrolli ajal kontrollitakse kõike autokooli kursuse raames läbitud teemasid. Õpetaja võib esitada õpilasele ka lisaküsimusi. 45 minutilise sõidu ajal tohib õpilane eksida maksimaalselt 3 korda. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud. Hindamissüsteem on: sooritatud/mittesooritatud.

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Harjutada õpilasega samasugustes tingimustes, nagu olid sõidutunni ajal, suuremat rõhku panna nendele ülesannetele, millega ta ei saanud sõidutunni ajal hästi hakkama. Sõita õpilasega võimalikult palju, et arendada sõiduoskust ja –kogemust.

 

 

 

S.3.4

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 3. moodulisse

Koolituse maht – 3 moodul kokku

Vähemalt 6  kohustuslikku sõidutundi

Kohustuslike sõidutundide arv

Vähemalt 1 tund. (teema 20)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud kõik 1 ja 2  mooduli  sõidutunnid.  Viiakse läbi vahetult peale teemat T.3.5 „Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid jariskide ennetamine“ läbimist

Aine lühikirjeldus

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe  valikuks peab õpilane teadma, kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama. Koolituse käigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest. Sõidutunnis harjutatakse äkkpidurdamist   erinevalt sõidukiiruselt erineval teekattel. Harjutused viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused äkkpidurdamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luua eeldused realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, sõiduki peatamisega  seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab sooritada äkkpidurdust;

·       mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või

vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki peatamisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

·       tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki peatamisega, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·       omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning ohutu piki- ja külgvahega.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       sõidukiirus ja pidurdusteekond

·       äkkpidurdus erinevatel teekatetel

·       saadud tulemuste analüüs ning järelduste tegemine ohutu piki- ja külgvahe valikuks

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et igat harjutust näitab õpetaja ette ja siis alles istuvad rooli õpilased. Sõidutunni ajal näidatakse õpilastele ette, kuidas kehtivad teooriatunnis käsitletud põhimõtted reaalses elus. Rõhku pannakse erinevate teekatete pikisidestusteguritele, juhi reageerimisajale, olukorrakiiruse valikule ning õigele äkkpidurduse tehnikale. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud. Hindamissüsteem on: arvestatud/mittearvestatud

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

PS

Pimedal  ajal sõiduki juhtimine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava teooriaõppe juhi esmaõppe pimeda aja koolitusse

Koolituse maht

Vähemalt 1 kohustuslik sõidutund

Kohustuslike sõidutundide arv

1 kohustuslik tund (teema 21)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud sõiduõppe 2. mooduli õppeained

Aine lühikirjeldus

Harjutakse teooriaõppes (praktikumis) «Pimeda ajal sõiduki juhtimine» õpitut tavaliiklusega teel – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ningpeatumisel, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe on võimalik läbida ka nõutele vastaval simulaatoril.

 

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude mõistmiseks. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega  seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       oskab tulede õige kasutamisega parandada juhi nähtavust  ja oma sõiduki teistele paremini märgatavaks teha;

·       mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust;

·       teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte;

·       oskab  oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki

juhtimisega seotud riske;

·       teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku külgi;

·       tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada

 

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       tulede kasutamine ning sõidukiiruse valimine lähtudes nähtavusest

·       pimeda ajal autost väljumine ning sellega seotud ohud,

·       helkuri ja ohutusvesti kasutamine

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund algab helkuri ja ohutusvesti õige kasutamise näitamisest ja tulede vahetamisest liikumatus autos. Käsitletakse ka tulesid, mis peavad põlema pimeda ajal peatatud, pargitud ja hädapeatanud autol. Edasi on sõidutund ülesehitatud nii, et õpetaja ei ütle õpilasele ette, mida ta tegema peab, kontrollib teooriatunnis omandatud teadmisi ja annab omalt poolt soovitusi. Suuremat rõhku pannakse õigeaegsele tulede vahetusele ja ohutu sõidukiiruse valikule. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Kontrollitakse õpilase valmidust ja oskust ohutult tegutseda pimeda ajal sõites. Hindamissüsteem on: arvestatud/mittearvestatud

Hindamiskriteeriumid

Lähtudes aine üldeesmärkidest ja MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”, otsustab õpetaja, kas õpilane sai talle sõidutunni ajal  antud ülesannetega hästi hakkama või peab sõidutundide arvu suurendama. Hindab õpilase oskusi:

·       tulede kasutamises

·       ohutu sõidukiiruse valikus

·       pimeda ajaga seotud ohtude hindamises

Õpilase teadmiste hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ettevalmistus sõidutunniks - konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Sõita õpilasega samades tingimustes ja harjutada tulede vahetust ning õige olukorrakiiruse valikut.

 

 

SE

Autokooli  sõidueksam.

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava  esmaõppe algastme koolitusse.

Kohustuslike sõidutundi.

Vähemalt 1  kohustuslik sõidutund.(45 min)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud  juhi esmaõppe algastme koolitus.

Aine üldeesmärgid

 

Kontrollida õppija valmidust kui juhti iseseisvaks ja ohutuks liiklemiseks erinevates teeoludes autoga.

Hindamismeetodid

Kontrollitakse autokoolis omandatuid oskusi. Eksamineerija paneb eksami sooritajat tegema ülesandeid erineva intensiivsusega teel ning erinevates teeoludes. Õppija vigade arv ei tohi ületada 3. Tehtud vigade arutlemine ja hinde panemine toimub eksamineerija ja eksami sooritaja vahel dialoogis. Peale arutlust eksamineerija ütleb eksami sooritajale tema tulemust (kas sooritatud või mitte)

Hindamiskriteeriumid

Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

Juhendaja roll

Ei ole.

 

 

 

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

LT 1

Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Käitumine libedates teeoludes.

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse teooriaõppesse.

Lõppastme koolituse teooriaõppe maht

4 kohustuslikku tundi

Aine maht

Vähemalt 3 tundi

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud algastmekoolituse õppeained ja algastme pimeda aja koolitus

ning väljastatud esmane juhiluba.

Aine lühikirjeldus

Liiklusõnnetuste peamised põhjused on:

·       tähelepanuga seonduv – juht sai liiga vähe/liiga palju/liiga keerukat informatsiooni liiklussituatsiooni kohta;

·       juhi psühho-füsioloogiline seisund ei vastanud nõuetele;

·       juhi emotsionaalne seisund ei olnud hea, mistõttu ta käitus soovitust erinevalt;

·       juht ei mõistnud olemasoleva informatsiooni tähtsust;

·       tal oli vale ettekujutus oma vilumustest/oskustest sõidukit juhtida;

·       juhil puudusid teadmised kuidas konkreetses olukorras käituda,

·       puudus automatiseerunud käitumismuster niisuguses olukorras toimetulekuks või olid välja kujunenud ohtlikud käitumismustrid;

·       ta ei ole teadlik oma käitumise tagajärgedest, ta ei mõista seost oma käitumise ja liikluses toimuva vahel;

·       sõidu motiivid suurendavad riskantset käitumist;

·       hoiakud ohutu ja säästliku liiklemise suhtes suurendavad riskantset käitumist.

Aine raames arutletakse kuidas ülalnimetatud põhjustest tingitud õnnetusi ära hoida.

Aine üldeesmärgid

 

Luua õpikeskkond, kus kujuneb või süveneb arusaam säästliku,  ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviisi eelistest. Luuakse eeldused  enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest riskidest teadlikuks saamisele ja oskuste kujunemisele nendega oma käitumises arvestada.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab ohte suurendavaid tegureid liikluses;

·       mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi 

eeliseid;

·       teab millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine;

·       tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid

nõrku külgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

·       on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste

liiklejatega arvestavalt

Õppimise korralduslikud alused

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Parema ettekujutuse peatamisteekonna pikkust mõjutavatest teguritest annab ka loengus kasutatav videomaterjal.

Hindamismeetodid

Õpetaja kontrollib teadmisi loengu käigus

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

LT 2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse teooriaõppesse

Lõppastme koolituse teooriaõppe maht

4 kohustuslikku tundi

Aine maht

Vähemalt 1 tund.

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud   LT 1. aine – «Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Käitumine libedates teeoludes».

Aine lühikirjeldus

Et juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks, kui palju tuleb sõites enda ümber  ruumi hoida, peab teadma, millised on juhi võimalused äkkolukorras käituda ( sõiduk seisma jätta, takistusest ümber põigata, juhitavus taastada). Praktikumi käigus näitlikustatakse, et  juhi võimalused äkkolukorras tegutseda  sõltuvad sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Praktikum viiakse läbi soovitavalt rühmaõppena. Rühma  maksimumsuurus on 12 õpilast.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused arusaamise kujunemiseks, et lihtsam on juhtida ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt kui  võtta midagi ette äkkolukorras ohutuse taastamiseks. Näidata, et blokeeritud rattaga auto ei ole juhitav; peatamisteekonna pikkus sõltub sõidukiirusest ja teekatte iseärasustest; sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi; kui ruumi on vähe, tuleb vähendada kiirust; juhi võimalused tegutseda äkkolukorras on vähesed.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;

·       mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või

vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;

·       mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival asfaldil;

·       mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on

pidurdusteekonna pikkus erinev;

·       omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega.

Õppimise korralduslikud alused

. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril».

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Parema ettekujutuse peatamisteekonna pikkust mõjutavatest teguritest annab ka loengus kasutatav videomaterjal.

Hindamismeetodid

Õpetaja kontrollib teadmisi praktikumi käigus

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Konspekti lugemine

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

LS 1

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse sõiduõppesse

Lõppastme koolituse sõiduõppe maht

Vähemalt 2 sõidutundi.

Kohustuslike  sõidutundide arv

Vähemalt 1 sõidutund. (teema 23)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud lõppastme koolituse teooriaõppeõppeaine „Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. Käitumine libedates teeoludes“

teema  „Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine» või Teema „Käitumine libedates teeoludes“

 

Aine lühikirjeldus

Õpilane ja õpetaja otsivad koostöös võimalusi süvendada keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Aine koosneb sõidu hindamise, tagasiside ning keskkonda säästva, riskevältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamise etapist. Sõiduõppes mõõdetakse keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust. Kui õpilasel on võimalus ja soov, siis  sõidutund viiakse läbi õpilase autoga ja oma vastutusel. Kui õpilase autol ei ole seadmeid, mille abil mõõta keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust, viiakse sõidutund läbi autokooli autoga.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvenemiseks ja realistlikku arusaamise kujunemiseks isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest;

·       on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske

vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Õppimise korralduslikud alused

Aine jaguneb järgmisteks alateemadeks:

·       võimaluste otsimine keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi süvendamiseks

·       keskkonda säästva sõiduviisi harjutamine

·       sõidu hindamine ja tagasiside

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et õpetaja annab õpilasele tagasisidet mitte ainult tunni lõpus, vaid ka selle käigus. Säästliku sõidustiili põhimõtteid kontrollitakse „katse-eksituse meetodiga“, jälgides hetkelist kütuse kulu. Suurt rõhku pannakse ohutuse tagamisele. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud. Hindamissüsteem on: arvestatud/mittearvestatud

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

LS 2

Libedasõiduriskivältimise harjutuste sooritamine

Koht õppekavas

Aine kuulub õppekava lõppastme koolituse sõiduõppesse

Lõppastme koolituse sõiduõppe maht

Vähemalt 3 sõidutundi.

Kohustuslike  sõidutundide arv

Vähemalt 1 sõidutund (teema 24)

Aine läbimise eeltingimused

Läbitud algastme koolitus. Läbitud  juhi esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus,  pimeda aja sõiduki juhtimise koolitus ning läbitud LT 2.

Aine lühikirjeldus

Sõidutunnid viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul vahetult peale lõppastme koolituse teooriaõppe „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ läbimist.

Analüüsitakse:

·       peatamisteekonna sõltuvust sõidukiirusest, juhi oskustest, sõiduki iseärasustest, pidurdamise viisist, teekatteiseärasustest jms;

·       mida tuleb arvestada oludele vastava sõidukiiruse valikul;

·       kui suurt piki- ja külgvahet tuleb hoida.

Harjutatakse:

·       äkkpidurdamist;

·       takistusest ümber põikamist.

Aine üldeesmärgid

 

Luua eeldused:

·       oma võimete/oskuste ja toimetuleku võimaluste hindamiseks äkkolukorras käitumiseks;

·       mõistmaks, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;

·       motivatsiooni suurenemiseks juhtida sõidukit keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

·       omab realistlikku arusaama isiklikest, äkkolukorras toimetulekuks vajalikest oskustest ja võimalustest;

·       oskab äkkpidurdada;

·       teab, kuidas kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke

tehnikaid;

·       mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta

ohutuse taastamiseks on piiratud;

·       on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske

vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Õppimise korralduslikud alused

Sõidutunnid viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul vahetult peale lõppastme koolituse teooriaõppe „Libedasõidu riskivältimise praktikum“ läbimist.

Tegevused ja meetodid õpiväljundite saavutamiseks

Harjutatakse aine lühikirjelduses toodut. Sõidutund on ülesehitatud nii, et igat harjutust näitab õpetaja ette ja siis alles istuvad rooli õpilased. Sõidutunni ajal näidatakse õpilastele ette, kuidas kehtivad teooriatunnis käsitletud põhimõtted reaalses elus. Rõhku pannakse erinevate teekatete pikisidestusteguritele, juhi reageerimisajale, olukorrakiiruse valikule ning õigele äkkpidurduse tehnikale. Tunni lõpus tehakse lühianalüüs, kus tuuakse välja antud teema raames õpilase tugevamad ja nõrgemad küljed, tehakse järeldused.

Hindamismeetodid

Otsustatakse, kas õpilane sai oma ülesannetega hakkama ja kas aine eesmärgid on saavutatud. Hindamissüsteem on: arvestatud/mittearvestatud

Hindamiskriteeriumid

Kontrollitakse õpilase teadmisi käsitletud teemadel. Hinnates õpilaste õpiväljundeid, lähtutakse MKM määrusest nr 58 “Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”. Õpilase teadmisi hinnates on oluline, et õpetaja ja õpilase hinnangud langeksid kokku.

Iseseisva töö sisu

Ei ole

Kohustuslik kirjandus

Ei ole

 

 

Lisa 1.Teooriatundide teemad

Nr

Tunni teema

Minimaalnetundide arv

T1

Moodul 1

Kokku 11

T1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkides                  

1

T1.2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine                  

1

T1.3

Liiklus kui süsteem

2

T1.4

Teiste liiklejatega arvestamine

2

T1.5

Ohutu liiklemise põhimõtted

2

T1.6

Sõiduki turvalisus

1

T1.7

Inimene sõidukijuhina

 

 

1

T1.8

Vahekontroll 1 mooduli  raames

 

 

1

T2

Moodul 2

Kokku 11

T2.1

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

2

T2.2

Sõidujärjekord sõites

2

T2.3

Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

2

T2.4

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

2

T2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral.

2

T2.6

Vahekontroll 2 mooduli

raames

1

T3

Moodul 3

Kokku 7.

T3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

T3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

T3.3

Keskkonda säästev auto kasutamine

1

T3.4

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

1

T3.5

Riskivältimise koolitus. Peatamisteekonna pikkust

mõjutavad tegurid.

2

   

 

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

TE

Autokooli  teooriaeksam.

2

 

Kokku algastme koolituses

32

 

 

Lõppastme koolitus

 

LT1

Keskkonda säästev,ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes

 

3

LT2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

 

 

 

                                         Kokku lõppastme koolituses

4

 

Lisa 2.  Sõidutundide teemad

 

Teema number

Teema nimi

Minimaalne sõidutundide arv

Algastme koolitus

Moodul 1

1

Juhi tööasend ja turvavarustus

1

2

Sõiduki käsitsemine

1

3

Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames

 

4

Moodul 1 järgne sõiduoskuste kontroll

1

Moodul 2

5

Sõit vähese liiklusega teedel

1

6

Reguleerimata  ristmike ületamine

1

7

Lihtsamate reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

1

8

Peatumine ja parkimine

2

9

Keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

1

10

Eri radade kasutamine

1

11

Sõit trammiteega teedel

1

12

Sõit intensiivse liiklusega teedel

1

13

Ringliiklusega ristmike ületamine

2

14

Maanteesõit

2

15

Sõit individuaalprogrammi järgi 2 mooduli raames

 

 

 

 

 

 

 

Moodul 3

16

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

17

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

2

18

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

2

19

Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames

 

20

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

 

1

                                      Pimedal ajal sõiduki juhtimine

21

Pimedal ajal sõiduki juhtimine

1

 

 

 

22

Autokooli  sõidueksam.

1

 

 

 

 

Kokku esmaõppe algastmes:

24

 

 

 

Lõppastme koolitus

23

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. 

1

24

Libedasõidu riskivältimise harjutused

1

 

 

 

 

Kokku lõppastme koolituses:

  2